POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

28. marca 2011 o 16,15 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Rozpočet obce na roky 2011-2013

6. Programový rozpočet obce na roky 2011-2013

7. Plán práce na rok 2011

8. Príloha č.1 a č.2 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce

9. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57

10. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Margecanoch

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva , členov

obecnej rady a členov komisií

12. VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán

záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov

13. Investičné zámery obce – informácia

14. Došlé žiadosti

15. Rôzne

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: