POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

30.  októbra 2015 o 17,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57
 6. Plnenie rozpočtu obce, rozpočtové opatrenie č.7 a č.8
 7. Dodatok č. 3 -Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby Obcou Margecany
 8. Dodatok č.1 k Prílohe 1 k VZN č. 1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce
 9. Zmluva o nájme nebytových priestorov – Záchranná služba Košice
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Ing. Igor Petrik – starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: