POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

17. augusta 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2015, rozpočtové opatrenie
 6. Investičný zámer- Spoločné zariadenia obce Margecany
 7. Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou–podanie  žiadosti o NFP
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Igor Petrik  – starosta obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: