POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

 22.  júna   2015 o 17,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Štatút obce
 6. Schválenie ocenených pri príležitosti 780. výročia obce
 7. Prerokovanie platu starostu obce
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Igor Petrik – starosta obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: