POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

27.  mája   2015 o 16,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 6. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.3
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne – informácia – územný plán, PHSR
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

 

Ing. Igor Petrik – starosta obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: