POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

11. mája   2015 o 16,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesenia
  4. Pripomienky a návrhy občanov
  5. Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie – časť ulice Železničná
  6. Došlé žiadosti
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia
  9. Záver

 

Ing. Igor   Petrik – starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: