POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

27.  apríla 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Program rozvoja obce / PHSR / na obdobie 2015-2022 – všeobecná  informácia
 6. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2015
 8. Rozpočtové opatrenie č.1 a č.2
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Ing. Igor Petrik-  starosta obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: