POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

30. marca 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Rozpočet obce na rok 2015
 6. Príloha č.1 k VZN č.1 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
 7. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 8. Nájomná zmluva s Pozemkovým spoločenstvom vlastníkov         Margecany
 9. Došlé žiadosti
 10. Rôzne –PHSR
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

Ing. Igor   Petrik                                                                                                 starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: