POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

27. februára 2015 o 16,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Zápisy do obecnej kroniky
 6. Investičný zámer – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
 7. Investičný zámer – Chodník, cyklotrasa / cestička/ k cintorínu
 8. Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
 9. Rokovací poriadok OZ v Margecanoch
 10. Zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií
 11. Došlé žiadosti
 12. Rôzne –športovec roka , dni obce
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesenia
 15. Záver

Ing. Igor Petrik,  starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: