POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva na deň

    19. januára 2015 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 6. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného         odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp,        podľa miestnych podmienok na území obce Margecany
 7. Schválenie nájomcu v bytovom dome Školská 2A
 8. Schválenie zástupcov sobášiaceho matričného úradu
 9.  Voľba členov komisií
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: