Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

10. januára 2011 o 15.00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce
 6. Voľba členov komisie pre výstavbu, verejný poriadok, životné prostredie , cestovný ruch a iné vzťahy
 7. Schválenie zástupcov sobášiaceho matričného úradu
 8. Program rozvoja bývania obce Margecany
 9. Podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov na realizáciu investičného zámeru: 9 b. j., Školská 2 Margecany
 10. Došlé žiadosti
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: