POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle par. 12 zákona o obecnom               zriadení zvoláva na deň

10. decembra 2014 o 17,00 hod.

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v prístavbe kultúrneho domu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o zvolení
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu obce
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Voľba návrhovej komisie
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 10. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce
 11. Zriadenie komisií, voľba predsedov a členov komisií
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Diskusia
 14. Záver

 

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: