POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom        zriadení zvoláva na deň

1. decembra 2014 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
 6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2014
 7. Rozpočtové opatrenie č.4
 8. Došlé žiadosti
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: