POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom      zriadení zvoláva na deň

29. septembra 2014 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Pripomienky a návrhy občanov
 5. Informácia Pozemkového spoločenstva vlastníkov Margecany
 6. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57
 7. Rozpočtové opatrenie č.3
 8. Dodatok č.2 k Sadzobníku cien VZN o úhradách za poskytované služby obcou Margecany
 9. Príloha č.1 k VZN o určení výšky dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce
 10. Trhový poriadok obce Margecany
 11. Aktualizácia územného plánu
 12. Došlé žiadosti
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia

 

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: