POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom    zriadení zvoláva na deň

11. augusta 2014 o 16,00 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v  zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2014

6. Rozpočtové opatrenie č.2

7. Dodatok č.2 k VZN – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

8. Dodatok č.1 k Sadzobníku cien VZN o úhradách za poskytované služby obcou Margecany

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce v novom volebnom období r. 2014-2018

10. Určenie počtu poslancov obce v novom volebnom období r. 2014-2018

11. Došlé žiadosti

12. Rôzne

13. Diskusia

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: