POZVÁNKA

 

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

24. marca 2014    o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Zápisy do kroniky

6. VZN o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení   sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

7. Rozpočet obce na roky 2014-2016

8. Plán práce na rok 2014

9. Príloha č.1 k  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku   a mzdy na  žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce

10. Dodatok č.2 k VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy

a školského zariadenia

11. Došlé žiadosti

12. Rôzne

 13. Diskusia

14. Schválenie uznesenia

15. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: