POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

20. januára 2014    o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Schválenie  nájomcov v bytovom dome Školská 2A

6. Došlé žiadosti

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia           

10. Záver

 

 

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: