POZVÁNKA

 Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

13. decembra  2013  o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6. Schválenie nájomcov v bytovom dome  Školská 2A

7. Plnenie rozpočtu obce, úprava rozpočtu obce

8. Došlé žiadosti

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

Ing. Igor Petrik                                                                                                       starosta obce

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: