POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

7. októbra  2013  o 17,00 hod.

 zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Schválenie výšky nájmu a konkrétneho bytu pre nájomcov v novostavbe

9 b.j. Školská

6. Úprava rozpočtu obce

7. Došlé žiadosti

8. Rôzne

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Záver

 

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: