POZVÁNKA

 

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

14. júna  2013  o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Záverečný účet obce za rok 2012

6. Rozpočtové opatrenie č.2

7. Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby

8. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi na území obce – dodatok č.1

9. Došlé žiadosti

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: