Pozvánka

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

20. decembra 2010 o 15,00 hod.

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 8. Voľba návrhovej komisie.
 9. Poverenie na výkon funkcie zástupcu starostu obce.
 10. Voľba predsedov a členov komisií.
 11. Určenie platu starostu obce.
 12. Rôzne.
 13. Diskusia.
 14. Schválenie uznesenia.
 15. Záver.

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: