POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

23. septembra  2013  o 16,30 hod.

 zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. VZN núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie

6. VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia–dodatok č.1

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2013, úprava rozpočtu

8. Schválenie  nájomcov v novostavbe 9 b.j. Školská 2

9. VZN o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi

10. Došlé žiadosti

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia          

14. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: