POZVÁNKA

 Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

 14. mája  2013  o 16,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Schválenie nájomcu v bytovom dome Olše 75

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2013

7. Rozpočtové opatrenie

8. Došlé žiadosti

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: