POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

10. decembra  2012  o 15,30 hod.

 zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na území obce

6. Úprava rozpočtu obce

7. Rámcová zmluva o dielo- Ekover s.r.o. Spišské Vlachy

8. Došlé žiadosti

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: