POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

14. novembra  2012  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Zápisy do obecnej kroniky

6. Schválenie nájomcu v bytovom dome Olše 75

7. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-9/2012, úprava rozpočtu obce

8.  Došlé žiadosti

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Schválenie uznesenia

12. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: