POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

25. septembra 2012  o 16,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Povodňový plán záchranných prác obce

6. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-6/2012, úprava rozpočtu obce

7. VZN – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov

8. Dodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku

9.  Došlé žiadosti

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

Zaujalo vás to? Zdieľajte: