POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

25. júna 2012 o 16,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Záverečný účet obce za rok 2011

6. Nájom nebytových priestorov – Emda s.r.o. Košice

7. Zabezpečovanie zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu

prostredníctvom spoločnosti Ekover, s.r.o. Krompachy

8. Stavebné pozemky na výstavbu garáží – Školská

9. Zriadenie Centra voľného času Margecany

10. Došlé žiadosti

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: