POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom zriadení zvoláva na deň

 28. mája 2012 o 17,30 hod.

zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57

4. Rôzne

5. Diskusia

6. Schválenie uznesenia

7. Záver

 

Ing. Igor Petrik

starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: