POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

21. mája  2012  o 17,00 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Plnenie rozpočtu obce za obdobie 1-3/2012

6. Rozpočtové opatrenie

7. Investičný zámer obce – nadstavba a prístavba starej MŠ

8. Schválenie nájomcu v bytovom dome Jarná 57

9. Došlé žiadosti

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia

13. Záver

Ing. Igor Petrik                                                                                                    starosta obce

 

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: