POZVÁNKA

Starosta obce Margecany v zmysle ust. par. 12 zákona o obecnom   zriadení zvoláva  na deň

30. marca 2012  o  15,30 hod.

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva ,  ktoré  sa  bude  konať  v  zasadačke  obecného úradu.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola uznesenia

4. Pripomienky a návrhy občanov

5. Rozpočet obce na roky 2012-2014

6. Programový rozpočet obce na roky 2012-2014

7. Plán práce na rok 2012

8. Príloha č.1 a č.2 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

na žiaka ZUŠ, dieťa  MŠ a školských zariadení na území obce

9. Sadzobník cien k VZN o úhradách za poskytované služby -dodatok č.2

10. Došlé žiadosti

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Schválenie uznesenia

14. Záver

Ing. Igor Petrik                                                                                         starosta obce

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: