Pozor na požiare

P O Ž I A R E

L E S O V   A   V Y P A Ľ O V A N I E    T R Á V

Oheň založený v prírodnom prostredí sa môže ľahko vymknúť kontrole a spôsobiť požiar. Predovšetkým požiare v lesoch môžu mať ďalekosiahle následky ako po stránke materiálnej, tak predovšetkým na životoch a zdraví nás všetkých. Veľkým problémom sa každoročne v jarnom období stáva vypaľovanie tráv, ktoré už zapríčinilo, hlavne u starších občanov, nejedno zranenie, či dokonca stratu ľudských životov.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v letných mesiacoch, čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, kedy sú pôda i vegetácia ( tráva, kríky, stromy…) suché a ľahko šíria požiar.

PRETO VÁM RADÍME

Pamätajte na tieto zásady:

– Je zakázané zakladanie ohňov v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

– V lesoch je celoročne zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne a táboriť mimo vyhradené miesta.

– Taktiež je zakázané zakladať alebo udržiavať otvorené ohne do vzdialenosti 50 m od okraja lesa.

– Ak ste svedkom vzniku nejakej mimoriadnej udalosti, napr. požiaru v lese, plošného vypaľovania trávy, porastov a pod., zavolajte na tiesňovú linku 150.

– Idete táboriť? Oheň sa môže zakladať len na miestach zbavených listov, ihličia a suchých vetví, v dostatočnej vzdialenosti od lánov obilia i okraja lesa, v ohnisku vykopanom až na nerastný podklad. Pri činnostiach usporiadaných pre deti je bezpodmienečne nutná prítomnosť dospelej osoby.

– Nikdy nezakladajte oheň pod vetvami stromov, v blízkosti kríkov, poľnohospodárskych plodín a stohov, vo vysokej tráve. Od horiaceho ohňa neodchádzajte, zalejte ho vodou, vyhrabte zvyšky dreva, spálenisko s popolom prekryte vrstvou zeminy.

– Dodržujte zákaz vypaľovania trávy a porastov. Len tak sa nebudete vystavovať porušeniu zákona o ochrane pred požiarmi a pokute až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby ( resp. fyzické osoby – podnikateľov ).

– Dôsledné preventívne opatrenia urobené z Vašej strany zabezpečia Váš majetok pred požiarmi a ochránia Vaše zdravie aj zdravie Vašich detí.

– Snažte sa vždy konať s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie a potom svoj majetok. Pomáhajte starým a chorým ľuďom, invalidom, deťom, susedom, svojmu najbližšiemu okoliu.

– Každý požiar bez odkladu oznámte Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150.

 

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru

Spišská Nová Ves

Zaujalo vás to? Zdieľajte: