Postoj obce ku konsolidácii verejných financií

Dňa 18.10.2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a Združením miest o obcí Slovenska.

Podpisom memoranda signatári potvrdili spoločnú vôľu podieľať sa na realizácii zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií a zabezpečiť zníženie deficitu verejných financií na 2,9% HDP v roku 2013 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči EÚ vyplývajúce z Paktu stability a rastu. ZMOS sa zaviazal presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty na rok 2013 s úsporou kvantifikovanou v rozsahu 5 % osobných výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby miest a obcí s počtom obyvateľov nad 2000 oproti ich schváleným rozpočtom na rok 2012.

Výňatok zo stanoviska ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda:

„Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o 5.9%. Markantný je aj rozdiel vo vynakladaní administratívnych výdavkov na činnosť a technické zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku 2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje, kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je potrebné zamerať prioritnú pozornosť na štrukturálne reformy a organizačné zmeny. ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3% na 65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu!“

Vláda v rozpore s Memorandom odsúhlasila zvýšenie mzdových nákladov na školských zamestnancov o 5 % a keďže škola je rozpočtovou organizáciou obce, má toto zvýšenie negatívny finančný dopad na hospodárenie obce.

Obec Margecany konsolidáciu rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú úlohu. Rozpočet na rok 2013 schválila s úsporou 9,34 % osobných výdavkov a a 8,66 % výdavkov na tovary a služby oproti schválenému rozpočtu roku 2012. V okruhu finančných operácii obec nedosiahla podmienku mať výdavkové finančné operácie rovné alebo vyššie ako príjmové operácie z dôvodu, že v príjmových finančných operáciách sa rátalo s použitím prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky- spolufinancovanie projektov.

Úpravou rozpočtu obec upravila rozpočet zvýšením sumy výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013 zverejnených na stránke ministerstva financií a tiež vylúčila použitie rezervného fondu, nakoľko je predpoklad, že investičné akcie budú prebiehať v poslednom štvrťroku a ich spolufinancovanie bude realizované až v roku 2014. Obmedzila použitie príjmov, čím dosiahla prebytkový upravený rozpočet. Tento stav by sa nepodarilo dosiahnuť, ak by realizácia schválených projektov prebiehala v druhom a treťom štvrťroku a tak by sme sa dostali do zoznamu obcí, ktoré nekonsolidujú.

Preto postih nekonsolidujúcich obcí a miest zo strany ministerstva financií považujeme za nekorektný a nespravodlivý.

Ing. Oľga Machilová

Zaujalo vás to? Zdieľajte: