Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – správa o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 7. 2. 2020 bola obci doručená informácia o Správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“.

Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html

a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja (bez príloh a časti „dopravné modelovanie“) spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

040 01 Košice

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Okresný úrad zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26. 2. 2020 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí.

Príloha:

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja – informácia o správe o hodnotení

Zaujalo vás to? Zdieľajte: