Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s., oznamuje občanom, že dňa

7. 6. 2011 v čase od 07:30 do 16:30 hod. a

8. 6. 2011 v čase od 7:30 do 15:00 hod.

bude v obci Margecany pre ulice Bystrá, Olše 1 – 26, Olše 69 – 72, Olše – nové bytovky pri ihrisku, Towercom, a pre odberné miesta (ČOM) Prešovská 759 – 0000631831, Olše 9014 – 0000295851, Olše 9018 – 0000295854, Olše 9019 – 0000295856 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Uzávierka cesty II/547 Alpinka – Jahodná

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice z dôvodu konania “Pretekov automobilov do vrchu MORIS CUP – Jahodná 2011” povolil

úplnú uzávierku cesty II/547 na úseku Alpinka (od železničného priecestia) – Jahodná rázcestie – Jahodná (rekreačné stredisko)

dňa 4. a 5. 6. 2011 (v sobotu a v nedeľu)

v čase od 8:00 do 18:00

Dĺžka uzávierky: 9 km

Popis obchádzky:

Košice – Kysak – Obišovce – Margecany

Podmienky obchádzky si prečítajte v priloženom rozhodnutí o povolení uzávierky (PDF, 1,43 MB).

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Upozornenie k dopravným nehodám

Okresné  riaditeľstvo  Policajného  zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052  75  Spišská Nová Ves

Upozornenie

Upozorňujeme účastníkov dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, že pri vzniku dopravnej nehody pri poškodení druhého odstaveného vozidla (napríklad na parkoviskách), pokiaľ nie je prítomný majiteľ odstaveného vozidla, nepostačuje zanechať na poškodenom vozidle kontakt na seba a následne odísť z miesta dopravnej nehody. Pokračovať na Upozornenie k dopravným nehodám

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Cvičenie záchranárov v kinosále

zachranari

Aktualizované 20. 5. 2011:

Cvičenie záchranárov sa uskutoční v novom termíne – 21. 5. 2011 (v sobotu) s predpokladaným začiatkom o 11:00.

Vážení občania,

dňa 19. 5. 2011 (vo štvrtok) o 16,30 hod. sa uskutoční v budove obecného úradu – kinosále  medzinárodné cvičenie ktoré uskutočňuje Záchranná služba Východ.

Cvičenie bude zamerané na lokalizáciu  ľudí a záchranu ľudských životov pri požiaroch a živelných pohromách, pri mimoriadných udalostiach s hromadným  výskytom ranených v budovách.

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Verejná vyhláška MVE

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 v spojení s  § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 6. 4. 2011 podal navrhovateľ EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11 Košice, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde – Margecany“, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany a Kluknava. Pokračovať na Verejná vyhláška MVE

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Informácia o vytvorených sčítacích obvodoch pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany

Sčítacím obvodom je územie (napr. obec, mestská časť alebo ich časti),  na ktorom sa  vykonaná sčítanie obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany.

Úlohou odborne vyškolených sčítacích komisárov bude navštíviť všetky domácnosti v pridelenom sčítacom obvode, požiadať ich o vyplnenie sčítacích tlačív, po ich vyplnení ich pozbierať a urobiť predpísané sumarizácie za svoj sčítací obvod. Bez súhlasu obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.

Menovanie sčítacích komisárov pre obec Margecany na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

V súlade so zákonom NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli menovaní na vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, po ich predchádzajúcom súhlase, pre obec Margecany títo sčítací komisári. Pokračovať na Informácia o vytvorených sčítacích obvodoch pre vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v obci Margecany

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým medzinárodná porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo bude mať z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam.

Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou, PRÁVOM prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti. Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Pokračovať na Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 v obci Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

Ekovýkres 2011

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Školský úrad v Margecanoch, Základná umelecká škola v Gelnici Vás pozývajú na

vernisáž okresnej výtvarnej súťaže detí

Ekovýkres Ekoplagát 2011

16. mája 2011 o 9:00 hod. v Základnej umeleckej škole v Gelnici Pokračovať na Ekovýkres 2011

Zaujalo vás to? Zdieľajte:

oficiálna stránka obce