Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je výmena nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov VN vedenia bez zmeny trasy vedenia, podľa priloženej grafickej situácie na pozemkoch v k. ú. mesta Gelnica a obcí Margecany a Jaklovce

názov stavby:

Úprava VN vedenia V204 medzi UV98 a UV163

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2016.

Východoslovenská distribučná a. s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby ujma, má nárok na náhradu škody. Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať Odbor Projekty, Inžiniering a vonkajšie vzťahy, tel. č. +421(0)55 610 2370.

V Košiciach dňa 17. 2. 2016

Ing. Vojtech László, riaditeľ divízie Enerkos, v. r.

Vyvesené dňa 10. 5. 2016

Právne informácie:

Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

Zaujalo vás to? Zdieľajte: