Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva košického kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Margecany, ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznamuje verejnosti, že

obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského  52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa  § 9 ods. 5 zákona dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“. 

Oznámenie – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu 

Oznámenie – Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 6 ods. 4 v spojení s §  10 ods. 4 zákona okresný úrad ako príslušný orgán určuje dotknuté obce a mestá,  v ktorých z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude možné nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Nahliadnuť do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu bude možné  v nasledovných obciach (mestách) na týchto adresách:

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Mesto Medzev, Štóska 6, 044 25 Medzev

Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 52 Moldava nad Bodvou

Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

Mesto Strážske, Nám. A.Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Mesto Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 01 SNV

Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy

Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

Mesto Čierna nad Tisou, Nám. pionierov 1, 076 43 Čierna nad Tisou

Mesto Kráľovský Chlmec, L.Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“ sú zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese http://enviroportal.sk/Sk_Sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Zverejnené dňa 27.12.2017

Zaujalo vás to? Zdieľajte: