Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“

Obec Margecany, v zmysle § 23 ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 17.3.2017 bolo obci doručené oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do zámeru navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Margecanoch, č.d. 104 v pracovnom čase do 19.4. 2017

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru  navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“  najneskôr do 21 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Zámer je tiež elektronicky zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-kovovych-odpadov-margecany

Príloha:

„Zariadenie na zber kovových odpadov – Margecany“- zaslanie zámeru

Zverejnené dňa 21.3.2017

 

 

Zaujalo vás to? Zdieľajte: