OZNÁMENIE o začatí verejného prerokovania ZMIEN A DOPLNKOV č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MARGECANY

Obec Margecany zabezpečuje podľa §30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obstarávanie

Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce (ÚPN-O) Margecany.

Obstaranie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O je vyvolané potrebou doplniť a zmeniť schválenú  koncepciu územného rozvoja obce.

Spracovaná dokumentácia podlieha podľa  §31 odst. 2 a §22 stavebného zákona verejnému  prerokovaniu.

Obec Margecany  oznamuje verejnosti

začatie verejného prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O obce Margecany.

Prerokovanie dokumentácie, s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční dňa 17. februára 2016 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome obce  Margecany.

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O  je vystavená na verejné nahliadnutie počas pracovných dní od  8,00 hod do 15,30 hod  na  Obecnom úrade Margecany. Kompletná dokumentácia je vystavená aj na Internete, na web stránke obce: www.margecany.sk

Písomné stanoviská a pripomienky k riešeniu Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O obce Margecany možno uplatniť na Obecnom  úrade Margecany do 30 dní od dňa vyvesenia  oznámenia, t.j. najneskôr do 7. marca 2016, kedy končí lehota verejného prerokovania stanovená v zmysle §22 stavebného zákona. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Margecany dňa  3. 2. 2016

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Vyvesené dňa: 3. 2. 2016

Zvesené dňa: 7. 3. 2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte: