OZNÁMENIE o začatí územného konania – umiestnenie líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a. s. Gelnica na optickú siet‘ Orange a. s.“

OBEC MARGECANY, stavebný úrad, Číslo: 543/2021JÚK-VV

V Margecanoch dňa 09.08.2021

OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (,‚stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU.

Obec Margecany, ako stavebný úrad určený podľa ust. §117 v spojení s §119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

oznamuje
občanom a právnickým osobám obce Richnava, Kluknava, Margecany, Jaklovce a Gelnica ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných
pozemkov môžu byt‘ rozhodnutím dotknuté,

že dňa 02.08.2021 podal stavebník Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, v zastúpení M-tel s. r. o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 36172961 na tunajšom stavebnom úrade návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a. s. Gelnica na optickú sieť‘ Orange a. s.“,

na pozemkoch v kat. území Richnava (852350), Kluknava (824895), Margecany (836044), Jaklovce (821845) a Gelnica (814741), ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej
vyhlášky.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Towercom

Situácia umiestnenia a trasa stavby – Towercom

Projektová dokumentácia stavby – Towercom

Zverejnené: 10. 8. 2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: