Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá“

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo:  853/2017/ÚK-VV     

V Margecanoch, 30.11.2017

O Z N Á M E N I E

 o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

 v e r e j n o u     v y h l á š k o u.

Obec Margecany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 20. 11. 2017 podala – Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, na tunajšom stavebnom úrade návrh  na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_GL_Margecany_Bystrá, na pozemkoch viacerých parciel v kat. území Margecany tak, ako je trasa stavby zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto verejnej vyhlášky.

Účelom stavby je poskytovanie telekomunikačných služieb a prepojenie existujúcich trás s napojením obce Margecany optickými káblami.

Projekt stavby rieši uloženie chráničiek HDPE rúr pre optický kábel. Trasa optického kábla bude vedená v intraviláne k. ú. Margecany. Navrhovaná trasa bude začínať z existujúcej trasy ST po uliciach Bystrá a Olše, v súbehu so železničnou traťou od žkm 133,4 – 133,1 žkm v ochrannom pásme dráhy. Prechody cez komunikácie, potoky a chodníky budú riešené pretláčaním resp. podvŕtaním. Celková dĺžka výkopov bude cca 1 400 m.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Do podkladov rozhodnutia a do projektovej dokumentácia stavby je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Margecanoch, číslo dverí 210.      

 Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa

9. 1. 2018 (utorok) o 10:00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Margecanoch, inak sa na ne neprihliadne.

Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia umiestnenia a trasy stavby.

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r. 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Prílohy:

Verejná vyhláška

Situácia širších vzťahov

Podrobné výkresy: N1N2N3

Vyvesené dňa:    5. 12. 2017

Zvesené dňa:

Zaujalo vás to? Zdieľajte: