oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 16.9.2021 sa začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, a to 1 ks smreka obyčajného – na pozemku:  parcele CKN 128/172 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Rolova Huta.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6   zákona o ochrane prírody a krajiny formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania , ak podľa § 82 ods. 3 zákona písomne potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, a to v lehote 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie.

Oznámenie bolo vyvesené 16.9.2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: