Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23.9.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 ks Borovica lesná, 1 ks Breza previsnutá a 1 ks Buk lesný – na pozemku parcela č. 128/29 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Rolova Huta, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6   zákona o ochrane prírody a krajiny formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania , ak podľa §82 ods. 3 zákona písomne potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany a to v lehote do 6 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Oznámenie bolo vyvesené 26.9.2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte: