OZNÁMENIE o začatí obstarávania ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MARGECANY

V zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb. v znení  neskorších predpisov (stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Margecany dňom

7. decembra 2020

začína podľa § 30 stavebného zákona obstarávanie

Zmien a doplnkov územného plánu obce Margecany,

ktorý bude spracovaný a prerokovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.

Obec Margecany má spracovaný Územný plán obce (ÚPN O), ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 2000. Zmeny a doplnky ÚPN O boli schválené Obecným zastupiteľstvom v roku 2009 a 2017.

Obstaranie nových zmien a doplnkov ÚPN O je vyvolané potrebou doplniť schválenú koncepciu územného rozvoja obce Margecany.

Vyzývame občanov obce Margecany na účasť pri príprave spracovania zmien a doplnkov ÚPN O formou uplatnenia požiadaviek, námetov a odporúčaní na zmenu a doplnenie koncepcie územného rozvoja obce.

Žiadame dotknuté organizácie, právnické a fyzické osoby, aby uplatnili svoje požiadavky na riešenie prípadných zmien a doplnkov, ktorých aktuálna potreba vznikla v čase od schválenia posledných zmien a doplnkov ÚPN O a ktoré majú dopad na koncepciu územného rozvoja obce, najmä na záväzné časti riešenia ÚPN O.

K požiadavkám je potrebné doplniť súvisiace podklady a informácie v takej forme (texty a grafické podklady), aby mohli byť využité v procese spracovania dokumentácie ,,Zmeny a doplnky územného plánu obce Margecany“.

Námety a požiadavky občanov, podklady a informácie zainteresovaných organizácií

je potrebné zaslať do 11. januára 2021

na adresu:

Obec Margecany

Obchodná 7

055 01 Margecany

Zverejnené dňa: 09.12.2020    

Zaujalo vás to? Zdieľajte: