Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

V zmysle ustanovenia §82 ods.7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Margecany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 18.11.2016 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín (5 ks vŕba) – na parcele EKN č. 207  trvalý trávnatý porast v katastrálnom území Rolová Huta,  ktorá je v správe Lesy SR, š.p..

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6   zákona o ochrane prírody a krajiny formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania , ak podľa §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní. Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.

Oznámenie bolo vyvesené 21.11.2016

Zaujalo vás to? Zdieľajte: