OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou – oplotenie

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 173/2021/VV       

V Margecanoch dňa 19.04.2021

O Z N Á M E N I E

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

 v e r e j n o u     v y h l á š k o u

 Ing. Michal Čarnogurský, Partizánska 3, 055 01 Margecany podal dňa 13.03.2020 na Obecnom úrade v Margecanoch žiadosť o dodatočné povolenie stavby oplotenia na pozemku parc. CKN č. 795/16, trvalý trávny porast, katastrálne územie Margecany.

K pozemku CKN č. 795/16, trvalý trávny porast má stavebník vlastnícke právo uvedené na LV č. 1513 vedenom na Okresnom úrade v Gelnici, katastrálnom odbore.

Popis stavby oplotenia:

Oplotenie pozostáva z kovových stĺpikov osadených v betónových pätkách a 2 uzamkýnateľných kovových brán. Medzi stĺpikmi sú natiahnuté španovacie drôty, ktoré slúžia na uchytenie pletiva. Pletivo je zvárané bodovaním, poplastované výšky 1,5 m. Rámy brán sú zhotovené z oceľových trubiek a pletiva.

Realizácia oplotenia:

  1. Od hranice p. Fonfera Milana parc. CKN č. 795/11 vo vzdialenosti 0,8 m, pletivo od stĺpika po bránu v dĺžke 4,2 m, brána v dĺžke 4,0 m, vzdialenosť od brány po prístrešok 4,0 m.
  2. Vrchná brána v dĺžke 4,0 m; 1,3 m k potoku – k parcele CKN č. 2303 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Stavba oplotenia bola zrealizovaná bez predchádzajúceho povolenia stavebným úradom.

Obec Margecany ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpená starostom obce Ing. Igorom Petrikom, ako správnym orgánom podľa § 13 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, týmto 

o z n a m u j e

účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie konania v zmysle § 88a ods. 7 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v jeho platnom znení

a súčasne   n a r i a ď u j e

k prerokovaniu žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

26. 5. 2021 (streda) o 15,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste stavby.

Keďže ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznamuje týmto občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním dotknuté jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania a dotknuté orgány nahliadnuť na tunajšom úrade alebo pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy upozorňujeme, že svoje námietky, môžu k predmetu konania uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad  na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Upozornenie:

Prizvané osoby sú pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke povinné dodržiavať aktuálne platné opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedené vyhlášky sú vydané na základe aktuálneho uznesenia Vlády SR týkajúceho sa núdzového stavu.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

 Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia umiestnenia stavby.

Situácia umiestnenia stavby – oplotenie pozemku – Ing. Michal Čarnogurský

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 Vyvesené dňa:    22. 4. 2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: