Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Margecany,  so sídlom Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO: 00 329 347 zastúpená  Ing. Igorom Petrikom  – starostom obce

v y h l a s u j e

v zmysle zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

V Ý B E R O V É  K O N A N I E

na pracovnú  pozíciu

v rámci implementácie projektu: 

Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica

 ODBORNÍK  4  SENIOR

  • špecialista v rámci koordinácie odborných  pracovných skupín

Miesto výkonu práce:     Obec Margecany, Obecný úrad, Obchodná 7

Predpokladaný nástup:  1. marec 2021

Presný termín nástupu do pracovného pomeru bude určený podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt: „Podpora  regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“

Pracovný pomer:   na dobu určitú – 24 mesiacov s možnosťou predĺženia o max. 6 mesiacov,

rozsah týždenného  pracovného času: 37,50 hod.

Platové podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  funkčný plat max. do 1 950  €/mesiac (brutto)

Kvalifikačné predpoklady :

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa,
  • odborná prax viac ako 5 rokov  v oblasti vykonávania manažérskych činností so zameraním na  oblasť regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja a skúsenosti s realizáciou projektov

Kompletné podmienky výberového konania:

Výberové konanie – Odborník 4 senior – Margecany

Zaujalo vás to? Zdieľajte: