OZNÁMENIE o vydaní kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ verejnou vyhláškou

OBEC  MARGECANY, stavebný úrad

Číslo: 553/2021/Ozn.-VV KR  

V Margecanoch dňa 14.10.2021

O Z N Á M E N I E

 o vydaní kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“), v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,

o z n a m u j e

občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 14.10.2021 bolo na tunajším stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie č. 553/2021/KR zo dňa 14.10.2021 pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“, na pozemkoch v kat. území Margecany, pre ktorú bolo dňa 29.05.2020 vydané stavebné povolenie č. 293/2020/SP, ktoré nadobudlo právoplatnosť 01.07.2020. Prílohou tejto verejnej vyhlášky je kolaudačné rozhodnutie č. 553/2021/KR.

P O U Č E N I E :

Deň oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Verejná vyhláška

Príloha verejnej vyhlášky:

Kolaudačné rozhodnutie č. 553/2021/KR zo dňa 14.10.2021

 Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne obvyklým.

Zverejnené: 22. 10. 2021

Zaujalo vás to? Zdieľajte: