Oznámenie o strategickom dokumente

INFORMÁCIA

o prerokovaní „Oznámenia o strategickom dokumente Územný plán obce Kluknava“, v zmysle §6 ods. 5, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

 Obec Kluknava začala obstaranie Územného plánu obce. V rámci procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov je vypracované „Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Kluknava“, ku ktorému sa podľa §6, ods. 6 uvedeného zákona môže verejnosť vyjadriť a uplatniť svoje pripomienky v stanovisku, ktoré je potrebné zaslať

do 27. novembra 2013 na adresu:

Okresný úrad Gelnica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 1

056 01 Gelnica

Text „Oznámenia …“ je vyvesený na úradnej tabuli obce Margecany, je prístupný pre verejnosť na Obecnom úrade Margecany a je zverejnený na internete, na stránke: www.enviroportal.sk a na stránke obce Margecany: www.margecany.sk

Konzultácie poskytuje Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, počas celého procesu posudzovania.

V Margecanoch 11. 11. 2013

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.

Oznámenie o strategickom dokumente ÚP Kluknava (kliknite pre zobrazenie)

Zaujalo vás to? Zdieľajte: