Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 29. 4. 2015 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“.

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  v obciach (mestách), ktoré sú zverejnené v prílohe.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

040 01 Košice

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-kraja

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 5. 5. 2015

Zvesené dňa 19. 5. 2015

Zaujalo vás to? Zdieľajte: