OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE “PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KOŠICKÉHO KRAJA NA ROKY 2016-2020″

Obec Margecany, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti, že dňa 5. 5. 2016 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020”

Zároveň Vám oznamujeme, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Margecanoch, č. d. 210 v pracovnom čase do 25. 5. 2016.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu “Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020″ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životného prostredia

Komenského 52

040 01 Košice

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese”

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pogram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Ing. Igor Petrik, starosta obce

Zverejnené dňa 10. 5. 2016

Zvesené dňa 25. 5. 2016

Príloha:

Oznámenie o strategickom dokumente doručené obci

Zaujalo vás to? Zdieľajte: